Przejdź do wpisu

PODATEK LEŚNY

  •  

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., wyniosła 191,77 zł za 1m3

Oznacza, że podatek leśny na 2016 r. od 1 ha lasu wynosi 42,1894 zł.

Przejdź do wpisu

PODATEK ROLNY

  •  

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł za 1 dt (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r.). Oznacza to, że stawka podatku rolnego za rok 2016 wynosi:

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne – 134,375 zł,
  • od 1 ha fizycznego gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego  – 268,75 zł.

Przejdź do wpisu
  •  

Wójt  Gminy Brójce  informuje, iż z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie  zmiany w ustawie  z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz.849 z późn. zm.), ustawie z dnia 15 listopada  1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz.1381 z późn. zm.) oraz ustawie  z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz.465), wynikające z ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz.1045 z późn. zm.).
 
Najważniejsze  zmiany wprowadzone w/w ustawą to:
 
1. Postępowanie podatkowe nie będzie wszczęte, a już wszczęte zostanie umorzone jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy  nie przekracza określonych, na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych   kosztów doręczenia w obrocie krajowym  przesyłki poleconej  za potwierdzeniem odbioru. Aktualnie kwota, do której  nie będą wystawiane  decyzje wymiarowe wynosi 6,10 zł.

2. Jednorazowa płatność podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek będzie płatny jednorazowo  w terminie płatności pierwszej raty (dotychczas był płatny  w czterech ratach).
 
3. Łączne zobowiązanie pieniężne dotyczyć będzie  nie tylko podatku od nieruchomości i podatku rolnego, lecz również podatku od nieruchomości i podatku leśnego. Dotychczas wystawiane były odrębne decyzje na podatek od nieruchomości i podatek leśny.
 
4.Nowe zasady przeliczania następujących  użytków rolnych:
- rowy:  1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego;
- grunty rolne zabudowane:  1 ha fizyczny  = 1 ha przeliczeniowy;
- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych: 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego;
- grunty pod stawami niezarybionymi: 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego;
- grunty, dla których nie można ustalić przelicznika: 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy.
Powyższa zmiana  przeliczników może mieć wpływ na ilość hektarów przeliczeniowych.

Przejdź do wpisu

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Przejdź do wpisu

OPŁATA TARGOWA

Przejdź do wpisu

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Przejdź do wpisu
Powrót