•  


Przejdź do wpisu
  •  

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 
Zadania komisji :

1. Współudział w wypracowywaniu strategii rozwoju społeczno- gospodarczego gminy oraz w projektowaniu i ocenie realizacji budżetu gminy.
2. Rozpatrywanie oraz opiniowanie projektów uchwał i ich założeń.
3. Wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla gminy na wniosek Rady i Wójta.
4. Podejmowanie i rozpatrywanie wniosków kierowanych do komisji.
5. Opiniowanie gminnych programów i strategii dotyczących ochrony środowiska, gospodarki wodnej i ściekowej, gospodarki łowieckiej,
6. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie gminy, a w szczególności wiejskich inwestycji ekologicznych, infrastruktury technicznej i rolnictwa.

Komisja Spraw Społecznych.
 
Zadania komisji:

1. Omawianie i opiniowanie poszczególnych projektów uchwał Rady Gminy dotyczących oświaty, kultury, sportu, ochrony zdrowia, opieki społecznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi, oraz określanie stanowiska w tych sprawach.
2. Opiniowanie projektu budżetu gminy na dany rok budżetowy w zakresie kompetencji komisji.
3. Analiza sprawozdań z wykonania budżetu przedkładanych przez Wójta Gminy i jednostki organizacyjne.
4. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w sprawach wynikających z zakresu działania Komisji
5. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę, Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy oraz spraw wnoszonych przez członków Komisji.
6. Analiza funkcjonowanie gminnych placówek oświatowych oraz zakładów opieki zdrowotnej.
7. Stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie planowania i realizacji inwestycji kulturalno-oświatowych oraz sportowo – rekreacyjnych, w tym również dotycząca kwestii funduszy pozabudżetowych.
8. Analiza działalności Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej.
9. Praca merytoryczna w zakresie współpracy oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym analiza stopnia wykorzystania gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych.
10. Nadzór nad realizacją gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
11.Wyrażanie opinii w sprawie realizacji gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej, programów dotyczących innych patologii i zagrożeń oraz dotyczących działalności opieki społecznej.
12. Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli ,
13. Opiniowanie pracy Policji i i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
14. Opiniowanie zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
 
Komisja Budżetu i Finansów

Zadania komisji:

Do zakresu działania komisji budżetowej należy w szczególności:
1.Opiniowanie projektu budżetu,
2. Ocena realizacji i wykonania budżetu,
3. Ocena gospodarki finansowej jednostek budżetowych korzystających ze środków budżetu Gminy pod kątem pozyskiwania i wydatkowania środków finansowych,
4. Opiniowanie projektów uchwał rodzących skutek finansowy dla budżetu Gminy w tym opiniowanie projektów uchwał określających stawki opłat i podatków lokalnych.
Podczas prac nad uchwałą budżetową Komisja Budżetowa zapoznaje się z opiniami pozostałych komisji stałych Rady Gminy, przeprowadza analizę projektu uchwały budżetowej i formułuje końcową opinię na temat uchwały budżetowej, którą przedkłada Wójtowi Gminy.
Komisja może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą (projektem uchwały), wskazując jednocześnie przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem uchwały.
 
Komisja Rozwoju

Komisja inicjuje działania Rady w zakresie rozwoju gospodarczego gminy, w tym celu składa radzie odpowiednie wnioski i opinie, inicjuje w ramach działalności prawotwórczej rady, w granicach upoważnień ustawowych, przygotowuje i opiniuje akty prawne stymulujące rozwój gospodarczy gminy.

Zadania komisji:

1. Wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla gminy na wniosek Rady i Wójta. Opiniowanie i wypracowywanie stanowisk w zakresie:
a) tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego,
b) tworzenia spółek z udziałem gminy,
c) wprowadzenia przekształceń własnościowych,
d) stanowienia prawa miejscowego,
e) podejmowania i realizacji inwestycji gminnych,
f)  gospodarowania mieniem komunalnym,
g) współpracy z organizacjami i związkami międzygminnymi;
2. Praca koncepcyjna w zakresie spraw związanych z promocją gminy.

Komisja Rewizyjna

Zadania komisji:

1. Sprawdzanie pracy Wójta pod kątem realizacji uchwał Rady
2. Badanie dochodów i wydatków budżetowych za rok budżetowy, w tym:
- opiniowanie wykonania budżetu gminy,
- występowanie o opinię w sprawie absolutorium do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium dla Wójta.
3. Sprawdzanie prawidłowości przeprowadzanych przetargów.
4. Kontrola działalności jednostek organizacyjnych gminy
5. Sprawdzanie realizacji interpelacji i wniosków radnych.
6. Opiniowanie materiałów na sesję Rady.
7. Współpraca z komisjami Rady w rozpatrywaniu skarg na działalność Wójta

Komisja Skarg, wniosków i petycji

1. Do zadań Komisji należy analiza i opiniowanie skierowanych do Rady Gminy:
1) Skarg na działalność Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;
2) Wniosków;
3) Petycji składanych przez obywateli.
2. Komisja skarg, wniosków i petycji może przyjmować do protokołu skargi i wnioski wnoszone do Rady Gminy ustnie.
Jeżeli Rada Gminy nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji złożonej przez obywateli, przewodniczacy Komisji skarg, wniosków i petycji niezwłocznie informuje o tym Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady niezwłocznie przekazuje ją właściwemu organowi, o czym powiadamia Radę Gminy oraz odpowiednio skarżącego, wnioskodawcę lub autora petycji.


Posiedzenia wspólne komisji
 
Do zadań wspólnych komisji należy:

1.Wykonywanie nadzoru nad pracą Wójta i administracją gminną w zakresie spraw, dla których komisje zostały powołane.

2.Opiniowanie i rozpatrywania spraw przekazanych do komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji.

3.Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywania projektów uchwał Rady, a nadto opiniowania projektów uchwał wnoszonych przez inne uprawnione organy i osoby.

4.Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady.

5.Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców i innych instytucji gminnych w zakresie kompetencji komisji.


 

Przejdź do wpisu

Komisje Rady Gminy VII kadencji

  •  

1.Komisja Rozwoju Gminy:

Przewodniczący: Jacek Samiec

Z-ca przewodniczącego: Czesław Filip

Członkowie: Leszek Banach
            Urszula Brdoń
            Marek Muras
            Andrzej Płuciennik
            Henryk Zawada

2.Komisja Budżetu i Finansów:

Przewodniczący: Andrzej Płuciennik

Z-ca przewodniczącego: Małgorzata Garnysz

Członkowie: Leszek Banach
            Przemysław Kulik
            Aleksandra Brdoń
            Jacek Samiec
            Henryk Zawada
            Marek Muras
            Sylwester Kępka
            Urszula Brdoń
            Czesław Filip
            Marian Pach
            Jerzy Jasiński
            Andrzej Braun
            Magdalena Comporek


3.Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Przewodniczący: Czesław Filip

Z-ca przewodniczącego: Aleksandra Brdoń

Członkowie: Urszula Brdoń
             Andrzej Płuciennik
            Marian Pach
            Małgorzata Garnysz
            Leszek Banach
            Przemysław Kulik
            Jacek Samiec
            Henryk Zawada
            Marek Muras
            Sylwester Kępka
            Andrzej Braun
            Magdalena Comporek
            Jerzy Jasiński
                           
4.Komisja Spraw Publicznych:

Przewodniczący: Leszek Banach

Z-ca przewodniczącego:Przemysław Kulik

Członkowie: Andrzej Płuciennik
            Małgorzata Garnysz
            Aleksandra Brdoń
            Jacek Samiec
            Henryk Zawada
            Marek Muras
            Sylwester Kępka
            Urszula Brdoń
            Marian Pach
            Jerzy Jasiński
            Andrzej Braun
            Magdalena Comporek
            Czesław Filip

 

5. Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Muras Marek

Z-ca przewodniczącego:Kępka Sylwester

Członek:Pach Marian

 

Przejdź do wpisu
Powrót