Wójt Gminy Brójce

 •  

Wójt Gminy Brójce: Radosław Agaciak


 

Do zadań Wójta należy m.in.:
 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy, kierowanie Urzędem, w tym poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych;
 2. reprezentowanie Gminy i jej urzędu na zewnątrz;
 3. składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy;
 4. przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał;
 5. wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
 6. realizowanie polityki kadrowej w Gminie;
 7. wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy dotyczące działalności Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy oraz innych zarządzeń wewnętrznych;
 8. podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem Gminy;
 9. podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji urzędu i podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz;
 10. nadzorowanie realizacji zadań zleconych i powierzonych Gminie;
 11. upoważnianie pracowników urzędu do podejmowania w imieniu Wójta, decyzji w sprawach  indywidualnych;
 12. dokonywanie okresowych kontroli zgodności wydawanych przez pracowników decyzji  z przepisami prawa, a także z polityką Gminy;
 13. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i pracodawcy w stosunku  do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;
 14. zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu;
 15. ogłaszanie budżetu gminy;
 16. organizowanie akcji ratowniczej w przypadku klęsk żywiołowych;
 17. składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań ze swojej działalności i działalności podległych jednostek;
 18. wykonywanie innych czynności, wynikających z przepisów prawa oraz uchwał Rady.

Przejdź do wpisu

Skarbnik Gminy

 •  

 

Skarbnik Gminy: Renata Śliwińska

 


 

Zadania i kompetencje skarbnika gminy:

 1. Realizuje budżet gminy.

 2. Przekazuje pracownikom samorządowym wytyczne do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planu budżetu.

 3. Przygotowuje założenia do projektu budżetu.

 4. Dokonuje analizy budżetu i bieżąco informuje Wójta Gminy o jego realizacji.

 5. Organizuje i przygotowuje obieg dokumentów finansowych.

 6. Dokonuje kontroli finansowej.

 7. Informuje Radę Gminy o odmowie złożenia kontrasygnaty.

 8. Realizuje ustawy dotyczące finansów publicznych oraz podatków i opłat stanowiących dochody gminy.

Przejdź do wpisu

Sekretarz Gminy

 •  

Sekretarz Gminy Brójce: Mariola Woźna


 

Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy:

1. Sekretarz podejmuje czynności Kierownika Urzędu w czasie    nieobecności Wójta lub w razie wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta.
 1. Sekretarz jest organizatorem i koordynatorem zadań obronnych wykonywanych przez Urząd i podległe jednostki organizacyjne wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także innych ustaw szczególnych.
 2. Do zadań Sekretarza należy m.in.:
 1. zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania Urzędu;
 2. sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem dokumentów;
 3. bieżąca kontrola wykonywania zadań Urzędu;
 4. nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny;
 5. wnioskowanie w sprawach awansowania, nagradzania oraz udzielania kar pracownikom Urzędu;
 6. przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących wynagradzania, awansowania, premiowania pracowników Urzędu;
 7. gospodarowanie środkami finansowymi przewidzianymi w budżecie Gminy na funkcjonowanie Urzędu;
 8. współpraca przy opracowywaniu zakresów czynności stanowisk pracy;
 9. nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;
 10. nadzór nad obiegiem dokumentów w Urzędzie;
 11. nadzór nad prowadzeniem kontroli wewnętrznej w Urzędzie;
 12. nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych;
 13. przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych dotyczących organizacji pracy Urzędu;
 14. wykonywanie innych  zadań i kompetencji powierzonych  przez Wójta;
 15. koordynowanie i nadzorowanie rozpatrywania skarg i wniosków;
 16. przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy.
 1. Sekretarz Gminy jest jednocześnie Kierownikiem Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
 2. Sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:
 1. Referatem Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich;
 2. Biurem Rady Gminy i Edukacji;
 3. Pełnomocnikiem ds. uzależnień.

Przejdź do wpisu
Powrót