•  

 

 

„Wsparcie przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w Gminie Brójce”

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 14 kwietnia 2014r.  Numer umowy: UDA-POKL.09.01.01-10-047/13-00

Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji   w regionach", Działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej".

Cel główny projektu:

Podniesienie jakości pracy 5 oddziałów przedszkolnych w 2 szkołach podstawowych (Bukowcu, Kurowicach oraz w  filii SP        w Kurowicach z/s w Woli Rakowej)   w Gminie Brójce poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich w terminie do 30.11.2014r.

Zadania przewidziane w projekcie to:

  1. Organizacja (budowa) placów zabaw.
  2. Dostosowanie pomieszczeń.
  3. Wyposażenie sal lekcyjnych m.in. w meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, artykuły plastyczne, sprzęt audiowizualny, sprzęt ICT, tablice interaktywne.

Okres realizacji projektu:   01.03.2014r. – 30.11.2014r.

 

Kwota dofinansowania: 430 652,99 zł  (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 99/100), co stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

„Człowiek najlepsza inwestycja”

Przejdź do wpisu
  •  

 

 Projekt "Mogę więcej" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

W dniu 9 marca 2012r. Gmina Brójce podpisała umowę o dofinansowanie projektu "Mogę więcej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer umowy: UDA-POKL.09.01.02-10-014/11-00

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji   w regionach", Działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych".

Zadania przewidziane w projekcie to:

1)     doposażenie bazy dydaktycznej szkół, 

2)  realizacja zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Brójce: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; zajęcia socjoterapeutyczne  i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej; gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

Okres realizacji projektu: 13.02.2012r. - 31.08.2013r.

Kwota dofinansowania wynosi: 79 170,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych).

 

"Człowiek - najlepsza inwestycja"

 

Przejdź do wpisu
  •  

W dniu 22.10.2010r. Gmina Brójce podpisała umowę o dofinansowanie Projektu:

 „Przedszkolak w świecie nauki”

 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

Wysokość dofinansowania na realizację Projektu wynosi 47.473,00 zł (czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote 00/100).

 

"Człowiek - najlepsza inwestycja"

 

Przejdź do wpisu
  •  

W dniu 22.10.2010r. Gmina Brójce podpisała umowę o dofinansowanie Projektu:

„Książka Przyjacielem Przedszkolaka”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

Wysokość dofinansowania na realizację Projektu wynosi 46.754,00 zł (czterdzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 00/100).

 

"Człowiek - najlepsza inwestycja"

 

Przejdź do wpisu
  •  

Gmina Brójce podpisała umowę o dofinansowanie Projektu:

"Nowy Punkt Przedszkolny szansą dla Bukowca"

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1., Poddziałania 9.1.1 PO KL - "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej".

Wysokość dofinansowania na realizację Projektu wynosi 1 057 936,00 PLN (jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych zero groszy).

 

Więcej informacji znajdą Państwo klikając w poniższy link:

 http://www.spbukowiec.pl/Witryna%203/projekt.html

 

"Człowiek - najlepsza inwestycja"

 

Przejdź do wpisu
Powrót