Gmina Brójce bardziej dostępna

  •  W dniu 15 listopada 2022 r. została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” dla przedsięwzięcia pn.: "Gmina Brójce bardziej dostępna" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Brójce dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Podniesienie poziomu w zakresie spełniania wymogów dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, przy wsparciu zewnętrznego podmiotu świadczącego usługi doradztwa na rzecz zapewnienia dostępności.

Wartość grantu: 99 980,00 PLN


 


Przejdź do wpisu
  •  

W dniu 17 maja 2021 roku Gmina Brójce zakupiła samochód marki Ford Transit MCA 2.0 w ramach projektu pn.: „Zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim”. Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar D.
Całkowita wartość projektu: 215 000,00 zł.
Kwota dofinansowania: 90 000,00 zł

Przejdź do wpisu
  •  

Wójt Gminy Brójce w dniu 13 maja 2016 r. podpisał umowę o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brójcach z siedzibą w Kurowicach". Kwota dofinansowania wynosi 140 000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych).

Przejdź do wpisu
  •  

W dniu 29.12.2014r. Wójt Gminy Brójce podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. "Zakup autobusu 20-22+1 osobowego do przewozu dzieci niepełnosprawnych" - w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" (w obszarze D).

Kwota dofinansowania: 149.022,90 zł

Przejdź do wpisu
Powrót