•  

Projekt pn.: „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Brójce" uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 W dniu  23 listopada 2023 roku - została podpisana umowa o dofinansowanie tego projektu. Inwestycja polega na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Brójce. Celem realizacji projektu jest lepsza jakość powietrza. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wykonanie 40 szt. lamp oświetleniowych w technologii LED o mocy 37 w każda.

 Całkowita wartość projektu – 490 383,66 zł.

Wysokość dofinansowania – 310 975,00 zł.

Wkład własny – 179 408,66 zł.

 Bezpośrednim celem projektu jest lepsza jakość powietrza. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Brójce w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. W wyniku realizacji projektu z zakresu wykorzystania technologii LED w oświetleniu ulicznym, nastąpi ograniczenie zużycia energii elektrycznej względem tradycyjnych rozwiązać, co doprowadzi do zmniejszenia poziomu kosztów eksploatacyjnych.

Planowane efekty:

wskaźniki produktu

·         Liczba nowych/zmodernizowanych punktów świetlnych: 40 szt.

wskaźniki rezultatu

·         SZACOWANY ROCZNY SPADEK EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH (CI34): 6,54 TONY RÓWNOWAŻNIKA CO2/ROK

Przejdź do wpisu
 •  


Projekt pn.: „Budowa mikroinstalacji OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Brójce” uzyskał dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W dniu 20 czerwca 2023 roku została podpisana umowa o dofinansowanie tego projektu. Inwestycja polega na dostawie i montażu 60 instalacji paneli fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Brójce.
 
Całkowita wartość projektu – 777 189,75 zł.
Wysokość dofinansowania – 604 775,00 zł.
Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej regionu oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego poprzez uniezależnienie się od dostaw energii z konwencjonalnych źródeł zewnętrznych. Nastąpi poprawa warunków mieszkaniowych oraz środowiska za pomocą zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Planowane efekty:
wskaźniki produktu
 • liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 60 szt.
 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,18 MWe
wskaźniki rezultatu
 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) 141,85 tony równoważnika co2/rok
 

Przejdź do wpisu
 •  

Projekt pn.: „BUDOWA INSTALACJI DO PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA TERENIE GMINY BRÓJCE” uzyskał dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ubiegłym tygodniu - 27 października 2022 roku - została podpisana umowa o dofinansowanie tego Projektu. Inwestycja polega na montażu 50 instalacji paneli fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Brójce.

 

Całkowita wartość projektu – 1 013 967,76 zł.

Wysokość dofinansowania – 790 257,00 zł.

Wkład własny – 223 710,76 zł.

 

Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej regionu oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego poprzez uniezależnienie się od dostaw energii z konwencjonalnych źródeł zewnętrznych. Nastąpi poprawa warunków mieszkaniowych oraz środowiska za pomocą zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Planowane efekty:

wskaźniki produktu

 • liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 50 szt.

 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,21 MWe

wskaźniki rezultatu

 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) 128,05 tony równoważnika co2/rok

 

 

Przejdź do wpisu
 •  

Gmina Brójce realizuje projekt „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Brójce” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UDA- WND-RPLD.05.02.00-10-0020/21.

 

Wartość projektu – 1 942 090,05 zł

Wysokość dofinansowania – 1 342 094,75 zł

Wkład własny – 599 995,30 zł

 

Projekt dotyczy budowy PSZOK w gminie Brójce. Celem jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu poprzez racjonalizację systemu gospodarki odpadami, w tym poprzez zapewnienie właściwej infrastruktury do zagospodarowania odpadów.

Efekty:

- zapewnienie kompleksowości systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, poprzez uzupełnienie istniejącego systemu i zapewnienie dostępu wszystkim mieszkańcom gminy do PSZOK,

- zwiększenie poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych do składowania,

- wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych następujących frakcji odpadów problemowych, m. in.: powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, ZSEE, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a także zużytych opon oraz odpadów opakowaniowych,

- przygotowanie odpadów do ponownego użycia oraz zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez ich ponowne wykorzystanie,

- zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Wskaźniki projektu:

wskaźniki produktu – Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 1 szt,

wskaźniki rezultatu – Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów 6 672,00 osób.Przejdź do wpisu
 •  

 
 
Projekt pn.: „Poprawa wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Brójce” uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dnia 25 maja 2021 roku - została podpisana umowa o dofinansowanie tego Projektu. Inwestycja polega na kompleksowej termomodernizacji budynków OSP w Pałczewie, OSP w Stefanowie oraz OSP w Wardzynie.

Całkowita wartość projektu – 2 270 870,28 zł
Wysokość dofinansowania – 1 421 028,94 zł
Wkład własny – 849 841,34 zł
 
Bezpośrednim celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków strażnic OSP w Pałczewie, Stefanowie oraz Wardzynie. Przeprowadzenie kompleksowych działań termomodernizacyjnych budynków przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii na ogrzewanie, a w konsekwencji do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i poprawy jego jakości na terenie Gminy oraz całego regionu łódzkiego.

Planowane efekty:
 1. wskaźniki produktu
 • liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 3 szt.;
 • powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 1 713,30 m2
 1. wskaźniki rezultatu
 • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) – 384 830,57 kWh/rok
 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (Cl34) – 93,33 tony równoważnika CO2/rok.
W wyniku przeprowadzonych prac zostaną m.in. docieplone ściany zewnętrzne oraz strop zewnętrzny, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, wymienione wrota garażowe, zmodernizowana kotłownia olejowa. '
 
 

Przejdź do wpisu
 •  

 

 

Zakończono budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Brójce w miejscowościach Bukowiec, Giemzówek oraz Wola Rakowa. Projekt ten jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0001/19-00 z dnia 14.10.2019r.

Wartość Projektu po udzieleniu zamówienia publicznego – 334 323,24 zł

Wysokość dofinansowania – 230 345,33 zł

Wkład własny – 103 977,91 zł

Realizacja projektu pozwoliła osiągnąć następujące cele:

 1. bezpośrednie – budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Bukowiec, Giemzówek oraz Wola Rakowa z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych (ledowe oprawy uliczne); budowa ww. infrastruktury przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie gminy oraz całego regionu łódzkiego, a także do zmniejszenia zapotrzebowania na energię sektora publicznego;
 2. pośrednie – zwiększenie obszaru województwa i kraju, na którym ulegnie poprawie stan powietrza, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności powietrza, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oświetlenia ulicznego w porównaniu do budowy w systemie tradycyjnym, zmniejszenie energochłonności sektora publicznego, zwiększenie komfortu życia oraz poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy, poprawa wyposażenia w infrastrukturę użyteczności publicznej gminy, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (w tym CO2).

oraz efekty:

 1. wskaźniki produktu – liczba nowych punktów świetlnych – 64 szt.,
 2. wskaźniki rezultatu – szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) – 9,56 ton/rok – wskaźnik zostanie osiągnięty w ciągu najbliższych 12 miesięcy od oddania inwestycji do użytkowania.

Zakres prac obejmował budowę złączy kablowych, budowę rozdzielni oświetlenia ulic, budowę linii kablowej, budowę słupów oświetlenia wraz z oprawami ledowymi, podłączenie przewodów, wykonanie pomiarów, uporządkowanie terenu.

Przejdź do wpisu
 •  

logoGmina Brójce realizuje Projekt pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Brójce”. Projekt uzyskał dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu – 1 384 252,14 zł.

Wysokość dofinansowania – 956 597,00 zł.

Wkład własny – 427 655,14 zł.
 

Bezpośrednim celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku strażnicy OSP w Brójcach (wraz z budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Brójcach) oraz budynku strażnicy OSP w Bukowcu. Przeprowadzenie kompleksowych działań termomodernizacyjnych budynków przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii na ogrzewanie, a w konsekwencji do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i poprawy jego jakości na terenie gminy oraz całego regionu łódzkiego.

Planowane efekty:

1.      wskaźniki produktu

·         liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 2szt.;

·         powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 1 718,70 m2

wskaźniki rezultatu

·         zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 416 411,27 kWh/rok

·         szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (Cl34) – 90,40 tony równoważnika CO2/rok.

Gmina Brójce podpisała już umowy z Wykonawcami prac termomodernizacyjnych budynku strażnicy OSP w Brójcach (wraz z budynkiem GOK) oraz budynku strażnicy OSP w Bukowcu. W wyniku przeprowadzonych robót zostaną m.in. ocieplone ściany zewnętrzne oraz strop pod nieogrzewanym poddaszem, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, zmodernizowana instalacja grzewcza. 

 

 

Przejdź do wpisu
 •  Jest dofinansowanie termomodernizacji strażnic OSP  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Radosław Agaciak, wójt gminy Brójce, podpisał 29 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi umowę na dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – strażnic OSP w Brójcach (wraz z budynkiem GOK) i OSP w Bukowcu.

Łączna wartość całego projektu to prawie 1,4 mln zł.
Dotacja wyniesie ponad 950 tys. zł.
Przetarg na wykonawcę tej inwestycji zostanie przeprowadzony na początku 2020 r.
 
                                    Przejdź do wpisu
 •  

logotypy

Gmina Brójce realizuje projekt „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Brójce” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0001/19-00. zawartej w dniu 14.10.2019

Wartość projektu – 682 791, 46 zł

Wysokość dofinansowania – 246 500,00 zł

Wkład własny – 436 291,46 zł

Cele projektu:

 1. bezpośrednie – budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych (ledowe oprawy uliczne); budowa ww. infrastruktury przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie gminy oraz całego regionu łódzkiego, a także przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię sektora publicznego,
 2. pośrednie – zwiększenie obszaru województwa i kraju, na którym poprawie ulegnie stan powietrza, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności powietrza, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oświetlenia ulicznego w porównaniu do budowy w systemie tradycyjnym, zmniejszenie energochłonności sektora publicznego, zwiększenie komfortu życia mieszkańców gminy, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy, poprawa wyposażenia w infrastrukturę użyteczności publicznej gminy, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (w tym CO2).

Planowane efekty:

 1. wskaźniki produktu – liczba nowych punktów świetlnych – 64 szt.,
 2. wskaźniki rezultatu – szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) – 9,56 ton/rok.

 

Przejdź do wpisu
 •  

Budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu zakończona

15 stycznia 2018 roku zakończono budowę oświetlenia ulicznego w Bukowcu. Projekt ten jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0002/17-01.

Wartość projektu po udzieleniu zamówienia publicznego – 651 055,00 zł

Wysokość dofinansowania – 408 900,45 zł

Wkład własny – 242 154,55 zł

Realizacja projektu pozwoliła osiągnąć następujące cele:

 1. bezpośrednie – budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych (ledowe oprawy uliczne); budowa ww. infrastruktury przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie gminy oraz całego regionu łódzkiego, a także przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię sektora publicznego,
 2. pośrednie – zwiększenie obszaru województwa i kraju, na którym poprawie ulegnie stan powietrza, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności powietrza, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oświetlenia ulicznego w porównaniu do budowy w systemie tradycyjnym, zmniejszenie energochłonności sektora publicznego, zwiększenie komfortu życia mieszkańców gminy, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy, poprawa wyposażenia w infrastrukturę użyteczności publicznej gminy, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (w tym CO2).

Oraz efekty:

 1. wskaźniki produktu – liczba nowych punktów świetlnych – 145 szt.,
 2. wskaźniki rezultatu – szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) – 23,66 ton/rok – wskaźnik zostanie osiągnięty w ciągu najbliższych 12 miesięcy od oddania inwestycji do użytkowania.

Zakres prac obejmował budowę złączy kablowych, budowę rozdzielni oświetlenia ulic, budowę linii kablowej, budowę słupów oświetlenia wraz z oprawami ledowymi, podłączenie przewodów, wykonanie pomiarów, uporządkowanie terenu.

Przejdź do wpisu
 •  

Trwa realizacja projektu „Budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0002/17-00.

Zrealizowane zostały roboty ziemne polegające na wykopach rowów, układaniu kabli oraz montowaniu prefabrykowanych podstaw pod słupy oświetleniowe. W chwili obecnej trwa montaż słupów oświetleniowych, wysięgników oraz opraw oświetleniowych.

Planowana data zakończenia wszystkich prac to 15 stycznia 2018 roku.

Przejdź do wpisu
 •  

Trwa realizacja projektu „Budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0002/17-00.

W chwili obecnej realizowane są roboty ziemne polegające na wykopach rowów, układaniu kabli oraz montowaniu prefabrykowanych podstaw pod słupy oświetleniowe.

Planowana data zakończenia wszystkich prac to 15 stycznia 2018 roku.

Przejdź do wpisu
 •  

Loga projektu

 

Gmina Brójce realizuje projekt „Budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0002/17-00.

Wartość projektu – 812 800,00 zł

Wysokość dofinansowania – 510 642,00 zł

Wkład własny – 302 158,00 zł

Cele projektu:

 1. bezpośrednie – budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych (ledowe oprawy uliczne); budowa ww. infrastruktury przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie gminy oraz całego regionu łódzkiego, a także przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię sektora publicznego,
 2. pośrednie – zwiększenie obszaru województwa i kraju, na którym poprawie ulegnie stan powietrza, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności powietrza, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oświetlenia ulicznego w porównaniu do budowy w systemie tradycyjnym, zmniejszenie energochłonności sektora publicznego, zwiększenie komfortu życia mieszkańców gminy, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy, poprawa wyposażenia w infrastrukturę użyteczności publicznej gminy, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (w tym CO2).

Planowane efekty:

 1. wskaźniki produktu – liczba nowych punktów świetlnych – 145 szt.,
 2. wskaźniki rezultatu – szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) – 23,66 ton/rok.

Zakres prac – budowa złączy kablowych, budowa rozdzielni oświetlenia ulic, budowa linii kablowej, budowa słupów oświetlenia wraz z oprawami ledowymi, podłączenie przewodów, wykonanie pomiarów, uporządkowanie terenu.

Przejdź do wpisu
Powrót