•  


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Wójt Gminy Brójce w dniu 11 sierpnia 2022 r. podpisał z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznanie pomocy Nr 01297-6935-UM0511953/22 na realizację operacji pn: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Woli Rakowej" - w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich" na lata 2014-2020. Poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ".
 

Kwota dofinansowania: 108 524,00  (słownie: sto osiem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote 00/100).


Okres realizacji projektu: 11.08.2022 r. - 30.06.2024 r.

 

 

Przejdź do wpisu
  •  


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wójt Gminy Brójce w dniu 
08 czerwca 2022 r. podpisał z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznanie pomocy Nr 01163-6935-UM0511952/22 na realizację operacji pn: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy altanie w Kurowicach" - w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich" na lata 2014-2020. Poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ".
 

Kwota dofinansowania: 62 558,00  (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100).

 

Okres realizacji projektu: 08.06.2022 r. - 30.06.2024 r.

 


Przejdź do wpisu
  •  

 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 
W dniu 5 maja 2021 roku została podpisana umowa o przyznanie pomocy na operację pn.: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karpin – Zadanie 3”.
Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Brójce poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karpin, która przyczyni się do podniesienia standardu życia.
Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji to budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w ilości 3,902 km.
Całkowita wartość projektu - 1 898 927,46 zł.
Kwota pomocy finansowej – 949 884 zł.                                                                                                                                                  

Przejdź do wpisu
  •  


 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 
W dniu 3 marca 2020 roku została podpisana umowa o przyznanie pomocy na operację pn.: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Kurowicach zadanie nr 2 i zadanie nr 5".
Celem operacji jest uporządkowanie infrastruktury ściekowej poprzez budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurowice. Przewidywane wyniki operacji to budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w ilości 3,123 km.
Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu - 1 750 560,22 zł.
Kwota pomocy finansowej – 905 594 zł.                                                                                                                                                 

Przejdź do wpisu
  •  

Projekt "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kurowicach"
Cel operacji "Stworzenie nowej przestrzeni publicznej integrującej mieszkańców Kurowic poprzez budowę skweru o charakterze parkowym"
Wójt Gminy Brójce podpisał umowę o przyznaniu pomocy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na operację "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kurowicach". Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".
Całkowita wartość projektu - 238 606,65
Wartość projektu wyrażona kosztami kwalifikowalnymi - 193 989,15
Kwota pomocy finansowej - 123 435,00
Wkład własny - 115 171,65
Przewidywany czas realizacji - do 31.08.2019

Przejdź do wpisu
  •  

Projekt „Budowa placu zabaw i siłowni w Brójcach”

Wójt Gminy Brójce podpisał umowę o przyznaniu pomocy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na operację „Budowa placu zabaw i siłowni w Brójcach”, której celem jest promocja aktywnego trybu życia i pobudzenie aktywności mieszkańców. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Całkowita wartość projektu – 134 247,22

Wartość projektu wyrażona kosztami kwalifikowanymi – 109 144,08

Kwota pomocy finansowej – 69 448,00

Wkład własny – 64 799,22

Przewidywany czas realizacji – do 31.07.2018 r.