Projekt "Cyfrowa Gmina"

  •  Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
 
W dniu 26 kwietnia 2022 roku została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.
W ramach projektu przewiduje się zakup 20 stacji roboczych, w tym 10 laptopów, wraz z oprogramowaniem biurowym. Realizacja grantu pozwoli także na wymianę wiekowego serwera aplikacyjnego wraz z oprogramowaniem serwerowym, na zakup urządzeń i osprzętu sieciowego. Zostanie także przeprowadzony audyt cyberbezpieczeństwa, diagnozujący aktualny stan bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Projekt "Cyfrowa Gmina" przyczyni się do wsparcia Gminy Brójce w zakresie jej rozwoju cyfrowego, pozwoli na rozwinięcie e-usług dla mieszkańców, a także na wykonywanie pracy zdalnej przez pracowników Urzędu w sytuacji wystąpienia fali epidemii covid-19. Zwiększy się też poziom cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych, a dzięki przeprowadzonym szkoleniom - kompetencje cyfrowe urzędników.

Całkowita wartość projektu: 187 345,36 zł, dofinansowanie wynosi 100%.
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Przejdź do wpisu
  •  Gmina Brójce realizuje projekt grantowy pn.  zdalna Szkoła+

w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w 100% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

To już drugi grant, jaki Gmina Brójce otrzymała w konkursie organizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

W ramach projektu zakupiono 17 komputerów typu All-in-one, które zostały przekazane Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kurowicach. Sprzęt ten zostanie użyczony 14 uczniom nie mającym możliwości technicznych do kształcenia w systemie zdalnym, w tym uczniom najbardziej potrzebującym, pochodzącym z rodzin wielodzietnych, z minimum trojgiem dzieci. Projekt obejmie wsparciem również 3 nauczycieli. Zakupione komputery umożliwią kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Całkowita wartość projektu: 44 999,00 zł, dofinansowanie wynosi 100%. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Przejdź do wpisu
  •  


 

Gmina Brójce realizuje projekt grantowy pn.  Zdalna Szkoła

– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,
w 100% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Gmina Brójce w dniu 27 kwietnia 2020r. zawarła umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Projekt „Zdalna Szkoła” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkół, związaną z wprowadzeniem na obszarze kraju stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Nową podstawową formą nauczania jest prowadzenie zdalnych lekcji.

W ramach projektu zakupiono 24 laptopy, które zostały przekazane szkołom znajdującym się na terenie Gminy, a następnie użyczone nauczycielom i uczniom w celu realizacji przez nich zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Zakupione laptopy umożliwią nauczycielom i uczniom, którzy nie mają warunków technicznych do kształcenia w systemie zdalnym, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.
Projekt obejmuje wsparciem 2 szkoły - Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Kurowicach oraz Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Bukowcu, w tym 4 nauczycieli oraz 20 uczniów.

Całkowita wartość projektu: 60 000,00 zł, dofinansowanie wynosi 100%. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Przejdź do wpisu
Powrót