•  


Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,  którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

 Gmina Brójce uzyskała dotację celową na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brójcach.
 Środki pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.


Kwota dotacji - 118 553,04 zł

Przejdź do wpisu
 •  

 

 

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,

którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

 

 

Gmina Brójce uzyskała dotację celową na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpinie.  Środki pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Kwota dotacji - 247 500,00 zł

Przejdź do wpisu
 •  

 Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,

którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

 

Gmina Brójce uzyskała dotację celową na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stefanowie.                 Środki pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 
Kwota dotacji - 49 500,00 zł

 


Przejdź do wpisu
 •  

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,

którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości


Gmina Brójce uzyskała dotację celową na zakup samochodu pożarniczego używanego z drabiną mechaniczną dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej     w Kurowicach. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 
Kwota dotacji -
297 000,00 zł

Przejdź do wpisu
 •  

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,

którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

 

Gmina Brójce uzyskała dotację celową na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnych Odpadkach. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 
Kwota dotacji - 49 500,00 zł

Przejdź do wpisu
 •  

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

Gmina Brójce uzyskała dotację celową na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
 
Kwota dotacji - 49 500,00 zł

 

 

 

 

 


Przejdź do wpisu
 •  


Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

 
Gmina Brójce uzyskała dotację celową na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotlinach. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
 
Kwota dotacji - 49 500,00 zł

Przejdź do wpisu
 •  Współfinansowano ze Środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości


 
Gmina Brójce uzyskała dotację celową na zakup wyposażenia i sprzętu w zakresie ratownictwa dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Brójce ze środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
 
Kwota dotacji - 148 048,07 zł

Przejdź do wpisu
 •  

Gmina Brójce otrzymała dodatkowe środki w kwocie 33 737,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia, geografia, biologia) w szkołach, które od dnia 1 września 2018 r. będą miały w swej strukturze klasy od V do VIII.
Niezbędne wyposażenie zostanie zakupione przez Szkołę Podstawową w Bukowcu.
 

Przejdź do wpisu
 •  

Wójt Gminy Brójce podpisał umowę o dotację celową na zakup wyposażenia i sprzętu w zakresie ratownictwa dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Brójce ze środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
 
Kwota dotacji - 95 790,42 zł

Przejdź do wpisu
 •  

Wójt Gminy Brójce podpisał umowę o dotację w ramach rządowgo programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica."
Kwota dotacji - 28 000,00

Przejdź do wpisu
 •  

Wójt Gminy Brójce podpisał z Wojewodą Łódzkim, w imieniu którego działa Łódzki Kurator Oświaty, umowę dotacji na zakup wybranych pomocy dydaktycznych w ramach programu "Aktywna tablica"
Kwota dotacji: 13 496,00

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 1.10.2015 r. Wójt Gminy Brójce podpisał umowę o przyznanie dotacji dla Zespołu Szkół w Kurowicach, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kurowicach na zakup książek w ramach programu rządowego "Książki naszych marzeń".

Kwota dotacji: 2.170,00 zł.

Okres realizacji projektu: 1.10.2015 r. - 18.12.2015 r.

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

 

Informujemy, że w dniu 23 maja 2012r. Wójt Gminy Brójce podpisał z Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Łódzkiego Kuratora Oświaty dwie umowy w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – Radosna szkoła”.

Przedmiotem pierwszej umowy było udzielenie dotacji Gminie Brójce na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bukowcu i Szkole Filialnej w Woli Rakowej należącej do Zespołu Szkół w Kurowicach.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł : 219.307,81 zł  (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy trzysta siedem złotych 81/100)

 Kwota dotacji:  109.653,89 zł (słownie: sto dziewięć  tysięcy  sześćset pięćdziesiąt trzy złote 89/100) co stanowi 50 % kosztów realizacji zadania.

Druga umowa dotyczyła udzielenia dotacji Gminie Brójce na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach.  Kwota dotacji wyniosła 18.000,00 zł ( słownie: osiemnaście tysięcy złotych)  co stanowi 80 % kosztów realizacji zadania.

 

Przejdź do wpisu
 •  

 

Gmina Brójce w dniu 11 stycznia 2010r. podpisała umowę o dofinansowanie Projektu : "Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej      w Gminie Brójce".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , 6 Oś Priorytetowa : Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym, Poddziałania 6.2.2.: Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych, Działania 6.2 : Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych. 

Celem  projektu jest profesjonalne przygotowanie studyjno-koncepcyjne i inwentaryzacyjne terenu inwestycyjnego w Bukowcu o łącznej powierzchni 54,8400 ha ( w tym 32,6008 ha w podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) oraz pozyskanie inwestorów, którzy ulokują nowe inwestycje na przygotowanym terenie inwestycyjnym. 
 

Wartość  całkowita projektu (po przetargu): 156 210,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć zł)

Wysokość dofinansowania (85 %) : 107 950,00 zł (słownie: sto siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt zł)

Udział własny gminy : 48 260,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt zł)

Więcej informacji nt. realizowanego projektu:

Urząd Gminy Brójce

Brójce 39  

95-006 Brójce


Jacek Bojanowski 

tel. 42/ 295-01-13
 jacek.bojanowski@brojce.pl

 

Informacje o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka można znaleźć na stronie:

 www.poig.gov.pl

 

Przejdź do wpisu
Powrót